Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza

Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza

W Katedrze Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza prowadzone są badania naukowe, zajęcia dydaktyczne i działalność upowszechnieniowa w zakresie ekologicznych podstaw inżynierii środowiska, funkcjonowania systemu klimatycznego i ochrony powietrza. Uwzględniając problemy globalne, wynikające z idei integracji europejskiej i problemy krajowe, dużą uwagę przywiązuje się do przestrzeni wiejskiej zwłaszcza południowej Polski z racji położenia Uczelni i pochodzenia studentów.

W zakresie ekologicznych podstaw inżynierii środowiska badania obejmują zagadnienia: przyrodniczych i technicznych podstaw projektowania przestrzennego oraz zagospodarowania zlewni górskich ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania elementów gospodarki wodnej i bilansu wodnego, oceny kierunków zmian ekosystemów naturalnych i antropogenicznych, współdziałania czynników ekologicznych i agrotechnicznych przy kształtowaniu systemów korzeniowych roślin, przemian roślinności użytków zielonych wywołanych różnym sposobem ich zagospodarowania lub wyłączeniem z użytkowania, czystszej produkcji w inżynierii środowiska, wpływu zbiorników zaporowych na zmiany w szacie roślinnej.

Działania dotyczące klimatologii obejmują następujące zagadnienia: klimat Polski, klimat Karpat, topoklimat, klimat miasta i strefy podmiejskiej, bioklimat, mikroklimat budowli zabytkowych, agrometeorologiczne i agroekologiczne aspekty współczesnych zmian klimatu, regionalizacja rolniczo-klimatyczna Polski, ocena zasobów, walorów i zagrożeń atmosferycznych dla celów kształtowania i ochrony środowiska, potrzeby wodne roślin uprawnych, wpływ pogody i klimatu na działalność agrotechniczną i plonowanie roślin uprawnych, ekstremalne i szkodliwe dla rolnictwa zjawiska meteorologiczne, bilans radiacyjny powierzchni czynnej, wykorzystanie teledetekcji satelitarnej i cyfrowego przetwarzania obrazu, oraz Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS) w modelowaniu zjawisk i procesów przyrodniczych.

W zakresie ochrony powietrza badania i działalność dydaktyczna dotyczą zagadnień: analizy zmienności stężeń zanieczyszczeń powietrza w zależności od czynników klimatycznych i topografii, szczególnie w obszarach górskich oraz w miejscowościach rekreacyjnych i uzdrowiskowych, dynamiki czasowo-przestrzennej zanieczyszczeń powietrza, optymalnego zagospodarowania przestrzeni w oparciu o pomiary i studia w zakresie rozkładów przestrzennych zanieczyszczeń powietrza, a także polityki klimatycznej i ochrony klimatu.

Kierownik Katedry
dr hab. inż. Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek

Katedra Ekologii, Klimatologii i Ochrony Powietrza, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 24/28, tel. 12 662 40 09, 2009-2018   Redaktor    Polityka cookies